ALGEMENE VERKOOP- LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN

Van Lucente Exclusive Lighting B.V., gevestigd te Heerenveen, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Leeuwarden, onder nr. 01079226.

De navolgende voorwaarden zijn van toepassing op elke verkoop, levering en/of verrichting van diensten door Lucente Exclusive Lighting B.V., hierna te noemen “Lucente” ten behoeve van degene die contracteert c.q. beoogt te contracteren, hierna te noemen “Afnemer”. Afwijkingen gelden alleen indien deze door Lucente schriftelijk zijn bevestigd.

AANBIEDINGEN

  1. Aanbiedingen van Lucente, in welke vorm ook gedaan, zijn vrijblijvend. Lucente is eerst gebonden nadat zij een opdracht schriftelijk heeft aanvaard.
  2. Elke door Lucente uitgebrachte offerte is gebaseerd op de per offertedatum geldende prijzen, standaardlonen en daarmee verbandhoudende sociale lasten en op eventueel van belang zijnde wetsbepalingen. Geldigheidsduur offerte max. 2 maanden tenzij anders vermeld in de offerte.
  3. Indien zich daarin prijsverhogingen mochten voordoen, bijvoorbeeld van verhoging van fabrieksprijzen, dan behoudt Lucente zich het recht voor het prijsverschil aan de afnemer door te berekenen resp. haar leveringscondities aan te passen.
  4. Indien de verkoopprijzen zijn gebaseerd op de verhouding van de Nederlandse valuta ten opzichte van het land van herkomst der goederen en indien deze prijzen na de offerte doch voor de levering een wijziging ondergaan, behoudt Lucente zich het recht voor de hierdoor ontstane verschillen aan haar afnemers door te berekenen.
  5. Hoewel steeds getracht zal worden de schriftelijke opgegeven levertijd of montagetijd te handhaven, kan hiervoor door Lucente geen garantie worden gegeven. Bij overschrijding van deze termijn is Lucente nimmer tegenover haar afnemers tot vergoeding van de daardoor ontstane schade verplicht, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen dat de overeengekomen termijn een fataal karakter heeft
  6. Gegevens in drukwerken door Lucente verstrekt, kunnen zonder voorafgaand bericht gewijzigd worden voor zover deze gegevens berusten op een kennelijke vergissing.
  7. Tenzij anders aangegeven gelden alle prijzen exclusief BTW. en verpakkings- , verzendings- en afleveringskosten.

BETALINGEN 

  1. Betaling dient plaats te vinden uiterlijk 14 dagen na factuurdatum, tenzij anders overeengekomen.
  2. Bij overschrijding van de betalingstermijn is behalve de te betalen hoofdsom een vertragingsrente van 2% per maand verschuldigd.
  3. Indien de afnemer, na sommatie, met betalen in gebreke blijft, is Lucente bovendien gerechtigd het verschuldigde bedrag te verhogen met incasso- gerechts- en andere inningskosten zijnde tenminste 15% van de hoofdsom met een minimum van € 225,= te vermeerderen met de Btw. Indien afnemer een particulier is, zullen incassokosten verschuldigd zijn conform de Wet Normering Buitengerechtelijke Incassokosten.
  4. De afnemer is nimmer bevoegd een al dan niet opeisbare verplichting van zijn kant te verrekenen met een verplichting van Lucente. Een reclame van afnemer schort zijn eventuele betalingsverplichtingen niet op.
  5. De afnemer is gehouden Lucente spontaan en onmiddellijk van eventuele – te verwachten – betalingsproblemen op de hoogte te stellen. In geval van betalingsachterstand is de afnemer gehouden Lucente des verzocht schriftelijk te informeren over zijn financiële omstandigheden.
  6. Indien de afnemer failleert, faillissement of surseance van betaling aanvraagt zijn de verplichtingen van Lucente automatische en onmiddellijk opgeschort totdat de afnemer datgene wat hij verschuldigd is volledig heeft voldaan

EIGENDOMSOVERGANG EN RISICO 

  1. Zaken blijven na feitelijke levering aan de afnemer resp. aan het door hem opgegeven adres, eigendom van Lucente, zolang de afnemer niet heeft voldaan aan verplichting(en) uit enige overeenkomst met Lucente. Met name wordt hier onder verstaan de betalingsverplichting ter zake van geleverde zaken of verrichte diensten. Alsmede de verplichting die voortvloeien uit het tekortschieten uit zodanige overeenkomsten, zoals de betaling van rente, incassokosten, of boete.
  2. Zodra het gekochte de magazijnen van Lucente heeft verlaten, is het voor rekening en risico van de afnemer, ook al wordt van de kant van Lucente ten behoeve van de afnemer geheel of gedeeltelijk in het transport voorzien.
  3. Zendingen per bode met een netto-waarde van boven € 500,= worden onverminderd de risico-overgang franco verzonden binnen Nederland.
  4. Indien levering op afroep is overeengekomen, is de afnemer gehouden af te nemen volgens het overeengekomen afroep- en afleverschema.
  5. Lucente garandeert normale, bij het product behorende deugdelijkheid gedurende maximaal 12 maanden. Deze garantie gaat in ieder geval niet verder dan de door de fabrikant gegeven garantie, welke door Lucente aan de afnemer wordt doorgegeven.
  6. Lucente is nimmer verplicht afgeleverde zaken terug te nemen. Indien Lucente echter akkoord gaat met terugname van de door haar geleverde zaken dan dienen deze zaken onbeschadigd en in orginele verpakking te worden teruggeleverd. Hieraan verbonden kosten zijn voor rekening van de afnemer.

OVERMACHT 

  1. Bij overmacht heeft Lucente ter keuze het recht om òf de termijn van de levering der zaken met de duur der overmacht te verlengen òf de overeenkomst, voor zover nog niet uitgevoerd, te annuleren, zonder in één der gevallen gehouden te zijn tot betaling van schadevergoeding.
  2. Onder overmacht wordt verstaan: elke niet van onze enkele wil afhankelijke omstandigheid, die nakoming van de overeenkomst tijdelijk of blijvend verhindert, die eveneens niet krachtens de verkeersopvatting voor rekening van Lucente komt.

RECLAME

  1. Reclames over aantallen of hoedanigheden van zaken dienen binnen 8 werkdagen na ontvangst van de goederen per aangetekend schrijven ter kennis worden gesteld van Lucente op straffe van het verval van iedere aanspraak.
  2. Reclames ten aanzien van gedeclareerde bedragen dienen binnen 8 dagen na factuurdatum per aangetekend schrijven ter kennis worden gesteld van Lucente op straffe van verval van iedere aanspraak.

AANSPRAKELIJKHEID 

  1. Lucente is, behoudens in geval van opzet of grove schuld, op generlei wijze aansprakelijk tegenover afnemer en of derden voor gebreken aan verkochte of gemonteerde goederen of onjuiste uitvoering van ontwerp-opdrachten. .
  2. Lucente aanvaardt ook geen aansprakelijkheid voor schade ontstaan tijdens het transport, ook al betreft het goederen van onze opdrachtgever of derden. Op verzoek van de afnemer kunnen goederen tijdens transport verzekerd worden voor zijn rekening.
  3. Afspraken of overeenkomsten met ondergeschikt personeel van Lucente dat geen vertegenwoordigersbevoegdheid heeft zijn niet bindend, voor zover een en ander niet schriftelijk is bevestigd.
  4. De opdrachtgever dient Lucente in verband met de voorgaande leden van dit artikel te vrijwaren wegens aanspraken van derden.

TEKENINGEN 

  1. Tekeningen kunnen na ontvangst van een schriftelijke opdracht van afnemer op verzoek ter beschikking worden gesteld zulks onverminderd de auteursrechten van Lucente.
  2. De door Lucente uitgebrachte aanbiedingen, tekeningen, berekeningen en beschrijven blijven haar eigendom, ook al zijn daar kosten voor in rekening gebracht. Indien uitvoering in zijn geheel of door derden gebeurt, worden de gemaakte ontwerpkosten in rekening gebracht.

ANNULERING

  1. Annulering van een order door afnemers wordt, behoudens het in sub.b gestelde, alleen door Lucente geaccepteerd indien de opdrachtgever de kosten verbonden aan de reeds verrichte werkzaamheden voldoet, ook al zijn deze werkzaamheden van voorbereidende aard.
  2. Orders voor niet-standaard of speciaal op maat geleverde goederen kunnen nimmer worden geannuleerd, dan tegen volledige betaling van de geoffreerde prijs

GESCHILLEN

  1. Op alle overeenkomsten met Lucente is uitsluitend Nederlands recht toepassing
  2. Het VN-verdrag inzake internationale koopovereenkomsten van roerende zaken van 1980 (Weens koopverdrag) is nimmer van toepassing op overeenkomsten met Lucente
  3. In het geval van een niet overbrugbaar geschil, is bij uitsluiting de Rechtbank Noord-Nederland, zittingslocatie Leeuwarden bevoegd om kennis te nemen van het geschil.

Download de algemene voorwaarden:

Alegemene voorwaarden pdf